Onze methodieken

Surplus heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld: de Schijf van herstel. Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze methodiek te implementeren bij alle projecten van Surplus. De Schijf van herstel zal de methodieken Kettingreactie en Mikken Op Werk gaan vervangen. 

Schijf van herstel

Bij de schijf van herstel gaat de deelnemer samen de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of professionals zijn. Alle aspecten in het leven van de deelnemer worden behandeld. De deelnemer heeft één casusregisseur. Deze onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en stuurt ze aan. Ook worden er (familie-) ervaringsdeskundigen ingezet. Ervaringsdeskundigen zijn goed opgeleide professionals die zelf te maken hebben gehad met ingewikkelde problematiek. Ze gebruiken hun eigen kennis en ervaring om de deelnemer beter te kunnen helpen.

De deelnemer maakt samen met zijn casusregisseur een herstelplan om te zorgen dat de deelnemer de doelen bereikt die voor hem belangrijk zijn, zoals:

  • Een stabiele, prettige woonomgeving
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden
  • Het uitvoeren van werk om zinvol bezig te zijn en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij
  • Prettige sociale contacten met familie en vrienden
  • Een gezonde levensstijl
  • Opleiding en training
Surplus werkt in de Schijf van herstel samen met Gemeente Enschede, Mediant, Bureau Herstel, Ons Huis en Stadsbank Oost Nederland en wordt ondersteund door ZonMw vanuit het programma Regionale Praktijkprojecten Personen met Verward Gedrag.
 
 
 
 
 
Schijf van herstel

Kijk voor meer informatie over de Schijf van herstel op www.schijfvanherstel.nl

Zorg-gerelateerde projecten │ Methodiek Kettingreactie

Uitgangspunt voor de zorg-gerelateerde projecten is dat een deelnemer komt om te werken in de breedste zin van het woord, niet omdat een deelnemer in traject zit. Om deze werkwijze goed in te richten heeft Stichting Surplus een eigen methodiek genaamd Kettingreactie ontwikkeld. Deze methodiek gaat uit van een persoonlijke benadering van de deelnemer door onze trajectbegeleiders. Dit houdt een werkwijze in waarbij deelnemers worden geholpen om beter te functioneren, zodat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in een omgeving van eigen keuze. De wensen, de mogelijkheden en het doel van de deelnemers zelf staan hierbij centraal. De kern van de methodiek Kettingreactie is een sterk persoonlijke en outreachende benadering.

Werk-gerelateerde projecten │ Methodiek Mikken Op Werk

Om een beeld te krijgen van wat passend is voor een deelnemer die doorgeleid wordt naar een werk-gerelateerd project, heeft Stichting Surplus het platform Ketenaanpak ontwikkeld. Met dit platform maken we helder waar een deelnemer staat in het traject en welke deskundigheid benodigd is. Met behulp van de door ons ontwikkelde methodiek Mikken Op Werk zijn we in staat om de ontwikkeling van de deelnemer om de drie maanden te analyseren en de bevindingen in een rapport beschikbaar te stellen.

De Ketenaanpak en onze methodische aanpak zijn gebaseerd op het S.T.E.M. principe. Aan de hand van dit principe rangschikken we competenties op een viertal hoofdgroepen: Sociale, Technische, Economische en Maatschappelijke competenties. Door inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van onze deelnemers zijn we ook beter in staat een passende werkomgeving te vinden. Dit laatste is mogelijk omdat we ook functies volgens het S.T.E.M. principe hebben geclassificeerd.

Indeling projecten Surplus
Facebook
Facebook