Onze methodieken

Onze visie is dat een ieder die daartoe in staat is mee moet doen aan het arbeidsproces. Binnen ons brede scala aan werkprojecten is veel mogelijk. Wel is van belang dat we weten wat passend is voor de deelnemer. Hiertoe hebben wij een tweetal methodieken ontwikkeld: de methodiek Kettingreactie en de methodiek Mikken Op Werk.

Zorg-gerelateerde projecten │ Methodiek Kettingreactie

Uitgangspunt voor de zorg-gerelateerde projecten is dat een deelnemer komt om te werken in de breedste zin van het woord, niet omdat een deelnemer in traject zit. Om deze werkwijze goed in te richten heeft Stichting Surplus een eigen methodiek genaamd Kettingreactie ontwikkeld. Deze methodiek gaat uit van een persoonlijke benadering van de deelnemer door onze trajectbegeleiders. Dit houdt een werkwijze in waarbij deelnemers worden geholpen om beter te functioneren, zodat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in een omgeving van eigen keuze. De wensen, de mogelijkheden en het doel van de deelnemers zelf staan hierbij centraal. De kern van de methodiek Kettingreactie is een sterk persoonlijke en outreachende benadering.

Werk-gerelateerde projecten │ Methodiek Mikken Op Werk

Om een beeld te krijgen van wat passend is voor een deelnemer die doorgeleid wordt naar een werk-gerelateerd project, heeft Stichting Surplus het platform Ketenaanpak ontwikkeld. Met dit platform maken we helder waar een deelnemer staat in het traject en welke deskundigheid benodigd is. Met behulp van de door ons ontwikkelde methodiek Mikken Op Werk zijn we in staat om de ontwikkeling van de deelnemer om de drie maanden te analyseren en de bevindingen in een rapport beschikbaar te stellen.

De Ketenaanpak en onze methodische aanpak zijn gebaseerd op het S.T.E.M. principe. Aan de hand van dit principe rangschikken we competenties op een viertal hoofdgroepen: Sociale, Technische, Economische en Maatschappelijke competenties. Door inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van onze deelnemers zijn we ook beter in staat een passende werkomgeving te vinden. Dit laatste is mogelijk omdat we ook functies volgens het S.T.E.M. principe hebben geclassificeerd.

Facebook
Facebook