Kettingreactie


Het project Kettingreactie heeft een ketensamenwerking ontwikkeld tussen instellingen op het gebied van Zorg tot en met Werk ten behoeve van kandidaten met meervoudige problemen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Het gaat om het realiseren van een sluitende samenwerking tussen instellingen in de keten van zorg, hulpverlening en wonen zodat de meest kwetsbare burgers van Enschede vraaggericht begeleid kunnen worden. De ketensamenwerking ten aanzien van deze doelgroep is innovatief. Zorgorganisaties zoals Tactus, Humanitas, RIBW Twente en de gemeente Enschede werken nauw samen met de voor de doelgroep belangrijke instellingen op het terrein van participatie. Allen verplichten zich in deze ketensamenwerking tot elkaar. De verschillende taken en verantwoordelijkheden worden optimaal op elkaar afgestemd. De stijl van werken is niet alleen multidisciplinair (verschillende soorten kennis worden naast elkaar gelegd), maar ook interdisciplinair: het samenvoegen van verschillende soorten kennis leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe benaderingen. Er ontstaat een gezamenlijke focus op het collectieve belang. Dit collectieve belang prevaleert boven het individuele instellingsbelang en er wordt over ‘de eigen schutting’ gekeken. dsf-2

In deze ketensamenwerking is een sterk ‘outreachende’ benadering ontwikkeld. Hiermee wordt bedoeld dat vanuit het project richting deelnemers een sterk actieve houding en benadering aangenomen wordt om deelnemers op hun eigen ‘vindplaatsen’ te benaderen en te motiveren. Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als een deelnemer minder inzet toont of wellicht zelfs op het punt staat deelname aan het project te staken. Waar nodig wordt de deelnemer dan in zijn eigen leefomgeving bezocht om hem/haar weer bij het project te betrekken. Deze ‘outreachende’ aanpak functioneert goed.

De geschetste methodiek leidt ertoe dat activering van de deelnemer van meet af aan het vertrekpunt is en dat via een gecoördineerde benadering de mogelijkheden op het verrichten van arbeid geleidelijk worden vergroot. Door een actieve en directe benadering van mensen die steeds meer dreigen af te glijden, wordt bovendien een groter isolement van de deelnemer voorkomen. Op deze wijze krijgt het project tevens een sterk preventief karakter.

De deelnemers aan het project Kettingreactie gaan (leren) werken in een voor hen nieuwe sociale omgeving. Op de Forelderij in Usselo worden ze, via werk en begeleiding, voorbereid en gestimuleerd om (weer) een plaats in de maatschappij te veroveren. In principe komen deelnemers met eigen vervoer naar de locatie in Usselo, maar zo nodig kan vervoer geregeld worden om deelnemers van hun verblijfplaats naar de Forelderij te brengen.

 

Op de Forelderij zijn traject-, en werkbegeleiders van Surplus aanwezig om de deelnemers te begeleiden.

 

Facebook
Facebook